Vingåkers Lexikon

Denna lilla ordlista är avskriven från boken "Beskrifning öfver Vestra Vingåkers Socken" af  N.Aug. Lundgren, tryckt första gången 1873 och utgiven i en andra omtryckt upplaga 1932. Orden användes i Vingåkers trakten med omnejd. Vissa ord kan man fortfarande höra - Vingåkrare, lär Er några och använd dem.

A.

Allestans, adv., allestädes.
Allmenskade, adj., förunderlig, ovanlig.
Allmänt, adv., i allmänhet, alldeles. "Dä ä allmänt för lite".
Allt för ett, adv., alltjemt, stadigt.
Allvarsam, adj., kraftig, tilltagsen.
Amper, adj., bitter, sträf i smak, även barsk, sträng. "Ho är så amper".
Anka, verb, maka, flytta. "Anka er bättre opp".
Annerless, annless, adv., annorledes.
Annerstans, adv., annorstädes.
Annfådd, adj., andtäppt, trångbröstad.
Ansjugg, adj., mycket ful, otäck, osnygg. "Han ä för ansjuger". Äfven säges: "Ho ä för ansjuggt vacker".
Anpän, adj., ifrig, orolig.
Anti(d), sub., bergnings- och skördetid.
Ara, pron., en annan. "Den ara" - den andra.
Arg, adj., dugtig, driftig, rask. "Så arger te läse".
Arsstuga, subs., (Andersstuga), grannstuga.
Arsstugen, subs., grannen.

B.

Ballfas, verb, rycka upp.
Banka, verb, klappa på, bulta.
Basa, verb, värma, upphetta. "Basa hank".
Basa, verb, slå, aga.
Bastu, subs., torkhus för lin.
Batting, subs., liten gosse. "Pojkbatting".
Batting, subs., bankovitten, en fjerdedels skilling banko.
Begåva, verb, gifva bok, ring o.d. åt fästmö.
Begåvning, subs., fästmansgåfva till sin trolofvade.
Behändig, adj., underlig, egen, besynnerlig.
Berå(d), subs., afsigt, uppsåt, förslag till. "Vara i berå", vara villrådig.
Besynnlit, adv., i synnerhet, besynnerligen, underligt.
Binge, subs., stor hop, "Säsbinge", sädeshög; likaså halm- och trä-binge.
Bjässe, subs., stor, grof och stark karl; mäktig eller förmögen man.
Blaggarn, subs., treskaftad väf av blågarn.
Blannsä, (blandsäd), subs., korn och hafre.
Blast, subs., blad på jordfrukter. "Potatesblast".
Bleka, verb, blixtra. "Dä blekar".
Bliga, verb, stirra, blicka. "Ho bliga så".
Blåk, subs., omåttlig, stor, ovig. "Dä ä ett blåk".
Bläs, subs., hvit fläck i pannan på hästar och hornboskap af annan färg.
Boka, verb, stöta, slå, krossa.
Brok, subs., hintertyg till oxar.
Brokug, adj., mångfärgad.
Brotas, (lent o-ljud) verb, klaga, vara missnöjd med, förarga sig öfver.
Bru(d)hov, subs., samling af bröllopsgäster.
Bru(d)piga, subs., brudtärna.
Bru(d)säta, subs., en som kläder bruden.
Brå, verb, slägtas på, likna.
Brå(d), adj., tidig, hastig, mycket tidig, förtid.
Bråkast, i bråkaste, adv., med det snaraste. "Inte i bråkaste", icke så snart.
Bu(d)kavel, subs., en träkafvel med så många kanter, som byamän i byn som åldermannen skickar omkring.
Bus, acc., helt och hållet, rent af. "Dä ä bus omöjligt".
Bygga, verb, lappa, laga gamla kläder.
Bålt, adj., särdeles vackert, rart. "Dä ä för bålt".
Bålhvalt, Bålhvater, adj., utmärkt, oöfverträffligt, utan like. "Han ä så bålhvater". "Dä ä så bålhvatt".
Bånslag, subs., kallas den samling man är skyldig att bjuda på gästabud.

D.

Dagvard, subs., middagsmåltid.
Dann, adj., beskaffad, ängslig, besvärlig. "Dä ä för dant mä´n".
Dimpa, verb, falla handlöst, falla omkull.
Diss, adv., desto, ju. "Jag får diss mer".
Diss, subs., bröstvårta, kospena.
Dissa, verb, dia.
Domdera, verb, träta med häftighet. "Han svor och domdera".
Druen, subs., djefvul. "Dä ska druen göra", "Druen ska ta´n".
Drula, verb, söla, vara lat.
Drul, subs., lat, senfärdig, håglös menniska.
Drösa, verb, affalla, nedfalla hoptals. "Sä´a dråsar".
Döding, subs., död ännu obegrafven menniska. "Dä ä en dödinger i wånn gål".

E.

Elaga, adj., kinkig.
Embetsmän, (Ämbetskärar), subs., handtverkare, synnerligast skomakare och snickare.
Enger, subs., mask, (i kött och andra matvaror)
Evahla, adj., rar, vacker.
Evahla hvalt, adj. superl., utmärkt fint, sällsynt, ytterst förträffligt.
Eveten, adj., envis.

F.

Fager, adj., vacker, kom. fägrare, superl. fägrast.
Farsta, subs., förstuga.
Femma, subs., lindrig sjukdom, opasslighet. "Dä ha kommit e femma på´n".
Fena, verb, smågräla, kjällta.
Finhylt, adj., som har fin hy, fint skinn.
Flacka, verb, fara, resa. "Han flackar å far".
Flåg, subs., fart.
Flågvärk, subs., torrvärk, gikt.
Flås-mätt, adj., andtruten.
Fola, subs., förning, lass, fora.
For, subs., foder (hö, halm m.m.) till kreatur.
Fora, verb, fodra, gifva foder åt kreatur.
Fumma, verb, sy.
Fummla, verb, bära sig ovigt ut.
Funtad, adj., sinnad. "Han vill inte, för han ä inte så funtad".
Fäggern, Fäjse, subs., fähus.
Fäjen, adj., glad, förnöjd.
Fän, subs., smula, det allraringaste. "Allri ett fän".
Fänta, subs., liten flicka.
Fäter, adj., ifrig. "Han wa så fäter".
Fätt, adv., brådtom, hastigt, skyndsamt. "Dä ä så fätt". - "Ja har så fätt-om".
För-synt, adj., blyg, försagd. "Var inte så för-synter".

G.

Ganta, verb, gyckla, skämta.
Gassa, verb, starkt uppvärma (i solen eller framför eld). "Sola gassar i da´".
Gemen, adj., nedlåtande. "Han ä så gemener, så dä ä nästa äländigt".
Gimmer, subs., årsgammal tacka, som ej haft lamm.
Glavatten, subs., vattensamling efter regn, töväder eller öfversvämning, här isynnerhet i åkerfåror.
Gli, subs., fiskyngel.
Glåmmug, adj., blek och mager; som har ett slappt ansigtsuttryck.
Glåmm-skalle, subs., dumhufvud.
Gnia, verb, löpa, springa.
Granntyckt, adj., snarsticken.
Grängna, verb, smågråta.
Gåding, adv., tjenlig eller till behag. Till en gäst: "ät om det är eder gåding".
Gåte, subs., trångt mellanrum mellan tvenne hus.

H.

Hals-näsduk, Haljsnäsduk, subs., halsduk.
Harrja, verb, skrika, ropa, föra väsen, skälla.
Haspe, subs., hake eller klinka å dörr.
Hira, verb, vara yr att man börjar att falla öfverända, vackla.
Hirrug, adj., yr, virrig. "Han ä så hirruger".
Hiskeligt, adj., rysligt, ganska mycket. Stegras bemärkelsen heter det ohiskeligt.
Hovera, verb, pråla, ståta. "Han hovera sig".
Hov-riddare, subs., brudsven.
Hundfatt, 1) adj., skamlös oförskämd; 2) adv., oförskämdt, orimligt svårt. "Dä ä ett hundfatt vä´r".
Hunnsa, verb, går illa åt någon, hålla efter. "Hunnsa åt´en",.
Häflig, adj., dålig, mindre duglig.
Hörk, adj., rask, duktig.

I.

Iken, adj., ifrig, trägen (i arbete).
Illfäna, verb, föra väsen.
Ill-marig, adj., falsk.
Iver-sint, adj., ifrig, brådskande.
Jölmigt, adv., grumligt, gyttjigt.

K.

Kaluv, Kaluffs, subs., håret på främre delen af hufvudet.
Kamp, subs., häst.
Kasse, Karse, subs., grofbundet nät af bast eller snören.
Katig, adj., rask, tilltagsen, djerf.
Knalla, verb, 1) gå sakta, åka sakta; 2) göra något i sakta mak.
Knattrug, adj., krusig, knölig.
Knoga, verb, 1) arbeta långsamt men jemnt; 2) att med litet arbeta sig fram.
Knåpa, verb, småpyssla, vara långsam, sölig.
Krake, subs., utmagrad, eländig häst, stackare.
Kressel, (pl. kresslar), subs., körtel.
Kutting, subs., laggkärl i tunnform om mindre än en half ankares rymd.
Kännspaker, adj., som lätt känner igen folk.

L.

Labb, subs., grof hand.
Labba, verb, smutsa ner, orena.
Labba, subs., smutsig, osnygg och oordentlig qvinna. Om än i högre grad: lort-labba.
Labbe-länska, subs., sjelfgjord, obegripligt språk.
Larver, subs., liten gosse.
Le, adj., stygg, elak.
Likka, konj., 1) likväl; 2) eller (efter ett föregående fälle).
Lit-wätte, adv., litet.
Lurker, subs., skälm, slyngel.
Luwer, subs., illmarig person.
Lå, adj., luden. Lå-mössa, lå-wanta.
Låka, verb, rensa, uppdraga ogräs.
Lång-brodd, adj., obeslutsam.
Lårra, subs., kall kalfsylta.
Löske, adj., lös och ledig. "Han går löske".

M.

Madusa, subs., stort och groflemmadt qvinfolk. "Dä ä e riktig madusa".
Mar-äng, subs., kärring.
Matfrägen, adj., begärlig efter mat, hungrig.
Megra, subs., smalt ställe på ojemnt spunnet garn; äfven sänka, t.ex. på väg eller åker.
Moloken, adj., modfälld.
Mola, verb, värka (krypande). "Dä molar å wärker".
Mola, verb, gräla, småträta, mucka. "Dä ä inte wärt att du molar".
Mol-supa, verb, öfvermåttan supa.
Måka, verb, bortföra spillning ur stall eller fähus.
Måra, verb, brinna trögt, glimma under askan. "Dä ligger å mårar å vill inte brinna".

N.

Nappa, verb, 1) plocka; 2) talesätt: nappa ihop: ryckas, dragas med hvarandra.
Nappa-tag, subs., 1) brottning; 2) fast, säkert tag; 3) hjelp, understöd.
Nasse, subs., 1) liten gris; 2) lockelseord på grisar.
Njuggar, subs., håll och sting. "Han har njuggar".
Nosa, verb, våga, fördrista. "Nosa inte sta".
Nos-granner, adj., tyckmycken, högfärdig. "Han ä så nosgranner".
Nunnas, adv., nyss, på stunden, för en stund sedan. "Jag såg`na nunnas".
Nåkas, verb, nå, räcka, träffa.
Nås-stuga, nattstuga, subs., gästrum på öfre botten, där äfven helgdagsdrägterna förvaras.
Nåt-wal, subs., qvällsmat.
Närhändt, adv., nära till hands.
Nästa, prep., hos. "Han ä nästa åss". Han är hos oss.
Nästa, adv., mycket, fullt ut. "Ho ä nästa wacker".

O.

Obrydd, obrydder, adj., vårdslös.
Oförhappandes, adv., oförmodadt. "Dä kom så oförhappandes".
Oga-del, subs., öfre delen af ett lintyg, då den är af finare tyg än den nedre.
Oga-före, adv., ofvenföre, högre upp.
Ognalug, adj., kinkig.
O-grann, adj., som ej är noggrann i mat (isynnerhet om kreatur).
O-grundad, adj., mycket väl grundad.
O-hiskligt, adv., grufligt, ofantligt.
Oknugg, adj., främmande. "Var inte så oknugger".
Oknuggt, subs., främmande folk, gäster. "Di ha oknuggt i da".
Olicker, adj., dålig. "Väfven ä så olicker".
Olka, verb, glunka, tala i mjugg. "Ja olka åt`en".
O-snaskig, adj., orent, osnyggt. "Här ä så osnaskigt".
O-tora, verb, orena, nedsmutsa.
O-wulig, adj., vårdslös.

P.

Pajta, verb, jemra. "Så du pajtar dej".
Pallra, verb, prata, pladdra.
Papplug, adj., appelkastad.
Parvel, subs., liten gosse.
Pepla, verb, jämra sig, vara pjunkig.
Perkel, subs., hin onde.
Plockfinka, subs., lungmos.

R.

Rank, adj., grof, stäf. "Rank ull".
Romme, subs., fukt, väta. "Dä ä så rommugt i wäre" (vädret).

S.

Sang, imperf., Sungit, supin. af sjunga
Sarga, verb, kälta, gnata.
Serra-ko-tre, Serra-ko-tricken, adv., bevars.
Sicken´en, pron., sammandrag af: se hvilken.
Sjelfva, subs., husmoder.
Sjelfven, subs., husbonde.
Sjung, subs., sting: ett flygfä för hvilket boskapen rädes.
Sjung, subs., styng vid syning. "Så långä sjung du tar".
Sket-watt, adv., kärt förhållande, väl. "Dä ä lite sket-watt mella dåm".
Skåle, subs., skjul, lider.
Slom, adj., försagd.
Slåk, subs., stort tråg, som begagnas att skålla slagtade svin uti.
Småfälug, adj., senfärdig.
Spänna, verb, sparka.
Starrja, verb, gifva nattfoder till fäkreatur.
Stinn, adj., fet, tjock.
Struka, subs., viska.
Sunn-bälg, subs., simblåsa (hos fiskar).
Swång, adj., hungrig.
Så, subs., soppa. Färskmata-så, ärt-så.
Såppo, subs., öfvermoget eller blött hjortron.

T.

Tanig, adj., småfånig, äfven: utmärglad. "Han sir så tanig ut".
Tre-marka-kär, (karl), subs., en person som begått mened.
Trillskas, verb, vara motspänstig, envis, sätta sig på tvären.
Tvaga, subs., viska af granqvistar, som begagnas vid skurning.

W.

Wa(d), subs., gränslinia, råskilnad.
Water, adj., fin.
Walt, adj., fint, utsökt; adv., väl. "Dä ä så walt mella dåm".
Wåll, adj., bra, duktig. "Dä ä wåll te kär" (karl).
Wålveta, verb, akta, vårda, taga i förvar. "Ja har fått mer sä(d), än ja kan wålveta".
Wånna, verb, åstunda, önska; äfven: bry sig om; dessutom motsatsen: ej vårda sig om, "ja wånna om dä wore allri så mycke".
Wälker, adj., god, vacker (om sak, men ej om person). "Den här väfven ä wälkare än den ara".
Wärpel, subs., liten kagge.

Å.

Ågässlig, adj., kittslig.
Årope, subs., en omoralisk eller illa känd person.
Åwising, subs., stygg, oefterrättlig menniska.
Åwällse, adv., illa, förargligt, motgjordt. "Ja sitter åwällse". "Dä går så åwällse".

Ä.

Äländigt, adv., ovanligt. "Han predikade så dä wa nästa äländigt".

Ö.

Ösliten, subs., en som sliter mycket (kläder).

Här är några speciella ord och uttryck som används idag i Vingåker. En del kanske finns någon annanstans i Sverige. Känner Du till några ytterligare typiska Vingåkers ord eller uttryck hör gärna av dig.

Drass, verb, "drass inte ungar" = bråka inte.
Drussa, verb, släpa fötterna efter sig.
Fecha´, (vet jag), jag undrar. "Fecha om det börjar regna ?".
Fäla, subs., spår, avtryck.
Föser, verb, bråskar. "Dä föser inte".
Halslista, subs., halsduk.
Hålla målroa vid makt = Hålla snacket igång.
Jimsla, verb, tugga ljudligt.
Juna, verb, fundera.
Jussa, verb, tveka. "Stå inte där å jussa".
Karta, verb, klättra. "Han karta upp i trä´t".
Kasche, subs., påse. Plast-kasche = plastpåse.
Licksta, adj., bästa
Långe, adv., redan. "Ä du långe här ?".
Oppöriger, adj., glad, upprymd.
Setat, = suttit
Slommen, adj., nedstämd, trött
Spesker, adj., svag

Sutta, verb, kasta

Valen, adj., valhänt

Villkurlig, adj., konstig, udda.

Vommlig, adj., otymplig
Välpa, verb, välta. "Välp inte glaset".

Tillbaka